ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ:


Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρέπει να είστε Εγγεγραμμένοι χρήστες για να συμμετέχετε σε μια Μονάδα Αριστείας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα που δραστηριοποιείται έντονα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και πεδίων έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα το Ρέθυμνο.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 5 Σχολές και 16 ακαδημαϊκά τμήματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Το διδακτικό προσωπικό του αποτελείται από 530 περίπου διδάσκοντες που έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης 17.000 περίπου προπτυχιακών φοιτητών και 2400 περίπου μεταπτυχιακών ( α και β κύκλου).

Οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου υποστηρίζονται από 400 υπάλληλους (διοικητικό/τεχνικό και ειδικό τεχνικό- εργαστηριακό προσωπικό). Στρατηγική επιλογή του Πανεπιστημίου είναι η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική, αναπτυξιακή και ερευνητική του πορεία.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Α” ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

21/05/201418/06/2014 : Διεξαγωγή 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Αξιοποίηση Δεδομένων & Κοινωνικά Δίκτυα στον Τουρισμό -Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι«

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα, το υλικό (εκπαιδευτικό και πολυμεσικό) του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων στις 18/06/2014 ακολούθησε η ανάπτυξη/εκπόνηση των projects.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

«Εκπαιδευτικό Υλικό -Σεμινάριο WordPress – Dspace – Invenio»

03/11/2014 – 20/11/2014 : Διεξαγωγή 2ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Αξιοποίηση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα Τουρισμού και Δημόσιας Διοίκησης – Open Source πλατφόρμα Buddypress «

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα, το υλικό (εκπαιδευτικό και πολυμεσικό) του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων στις 20/11/2014 ακολούθησε η ανάπτυξη/εκπόνηση των projects.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

«Εκπαιδευτικό Υλικό -Σεμινάριο Buddypress στον Τουρισμο και τη Δημόσια Διοίκηση»

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ

12/12/2014 – 18/12/2014: Διεξαγωγή του 1ου σχολείου κώδικα που εντάσσεται στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης:

«Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών«

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου είναι στον παρακάτω σύνδεσμο:

«Εκπαιδευτικό Υλικό (πολυμεσικό) σχολείου κώδικα«

ΗΜΕΡΙΔΑ: Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 26/03/2015.

Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

31/03/2015 – 03/04/2015 : Διεξαγωγή 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης «Open Source Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Μάθησης -Moodle – OpenEclass»

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων στις 03/04/2015 ακολούθησε η ανάπτυξη/εκπόνηση των projects.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

«Εκπαιδευτικό Υλικό -Σεμινάριο Moodle – OpenEclass»

23/04/2015 – 14/05/2015 : Διεξαγωγή 2ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Αξιοποίηση open source συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και εικόνας στον Τουρισμό » -Σύστημα Joomla και GIMP

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα,του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων στις 14/05/2015 ακολούθησε η ανάπτυξη/εκπόνηση των projects.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

«Εκπαιδευτικό Υλικό -Σεμινάριο Joomla – GIMP»

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ

08/07/2015 – 14/07/2015 : Διεξαγωγή του 2ου σχολείου κώδικα που εντάσσεται στον δεὐτερο κύκλο εκπαίδευσης της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης: «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με HTML(5) – CSS(2,3) – MYSQL – PHP »

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα  των μαθημάτων.

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

14/05/2015 – 11/06/2015 : Διεξαγωγή 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του τρίτου κύκλου εκπαίδευσης «Αξιοποίηση Συστημάτων ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα -Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση»

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων στις 11/06/2015 ακολούθησε η ανάπτυξη/εκπόνηση των projects.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

«Εκπαιδευτικό Υλικό -Σεμινάριο -Δημόσια Διοίκηση – Feng Office «

11/06/2015 – 23/06/2015 : Διεξαγωγή 2ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του τρίτου κύκλου εκπαίδευσης «Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στον Τουρισμό -Διαχείριση Ηλεκτρονικών Κρατήσεων» -

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα,του μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων στις 23/06/2015 ακολουθεί η ανάπτυξη/εκπόνηση των projects.

Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

«Εκπαιδευτικό Υλικό -Σεμινάριο -Διαχείριση Ηλεκτρονικών Κρατήσεων»

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ

15/07/2015 – 21/07/2015 : Διεξαγωγή του 3ου σχολείου κώδικα που εντάσσεται στον τρίτο κύκλο εκπαίδευσης της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης: «Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ με JAVA»

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το πρόγραμμα του μαθήματος.       Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναρτηθεί στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:

ma@ucnet.uoc.gr 

helpdesk@uoc.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης | Εργασίες Μονάδας Αριστείας

Λογισμικό

 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό 13/05/2015

  Open E-Class

 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΣΕ Τουρισμός 17/04/2014

  WP Socializer

 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό

  Invenio

 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό

  Dspace

 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΣΕ Τουρισμός

  ZenPhoto

 • Βίντεο

  Κύρια Θεματική:
  Τουρισμός
  Τίτλος Ιδρύματος:
  Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Ιστοσελίδα:
  Τηλέφωνο:
  2810 393332
  Φαξ:
  2810 393501
  Οδός:
  Πανεπιστημιούπολη Βουτών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Κτίριο Κ1
  Αριθμός:
  1
  ΤΚ:
  ΤΚ 70013
  Πόλη:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  Profile Photo Ευγενία Σμυρνάκη
  Profile Photo Ευτύχιος Βαβουράκης
  Profile Photo Χάρης Παπαγιαννάκης
  Profile Photo Σταύρος Καουκάκης

  ΜΕΛΗ

  Profile Photo admin
  Profile Photo Alexandra Barka
  Profile Photo Αλέξανδρος-Απόλλων Ροδόπουλος
  Profile Photo Βασίλειος Βλαχάκης
  Profile Photo Άρης Λούτσης
  Profile Photo Ανδρέας Τριγώνης
  Profile Photo Μιχάλης Μπάρκας
  Profile Photo Χριστίνα Παπαδοδημητράκη
  Profile Photo Χρύσα Δόξα
  Profile Photo Αντώνιος Χαρίτων
  Profile Photo ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
  Profile Photo Δημήτριος Φωκάς
  Profile Photo ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
  Profile Photo Δημήτρης Μαυροφοράκης
  Profile Photo ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
  Profile Photo ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΝΑ
  Profile Photo ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ
  Profile Photo Γκόλφω Βασιλειου
  Profile Photo Φίλιππος Γεώργιος Κολυμπιανάκης
  Profile Photo Φώτης Ρούτσης
  Profile Photo Γεώργιοσ Ρινακάκης
  Profile Photo ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Profile Photo Γεώργιος Δαγαλάκης
  Profile Photo Γεώργιος Αλεξάκης
  Profile Photo Γεωργία Θεοδωροπούλου
  Profile Photo Γεώργιος Κανδηλογιαννάκης
  Profile Photo Γεωργία Τσουδερού
  Profile Photo ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
  Profile Photo Ιωάννης Καλογιαννάκης
  Profile Photo Ιωάννα Παλαντά
  Profile Photo ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΝΤΙΟΥΔΗ
  Profile Photo Ιωάννης Δαφέρμος
  Profile Photo ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ
  Profile Photo Σταύρος Καουκάκης
  Profile Photo ΚΔΒΜ ΤΗΝΟΥ
  Profile Photo Κωνσταντίνος Λυπίτκας
  Profile Photo Λευτέρης Μανασσάκης
  Profile Photo ΑΝΝΑ ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ
  Profile Photo ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
  Profile Photo Μαρία Σκαλιδάκη
  Profile Photo Μαρία Κάββαλου
  Profile Photo ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΑΚΟΥ
  Profile Photo MARIA TZATZADAKI
  Profile Photo MΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  Profile Photo Μιχαήλ Ζαμπετάκης
  Profile Photo Μανώλης Νικολακάκης
  Profile Photo Νίκος Ρηγάκης
  Profile Photo ΝΙΚΟΣ ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Profile Photo ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ
  Profile Photo Πετρος Βελιδακης
  Profile Photo ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Profile Photo Ιωάννης Ρουσσάκης
  Profile Photo Γιάννης Σαμωνάκης
  Profile Photo SEBASTIAN THIELE
  Profile Photo Ελένη Βονόρτα
  Profile Photo ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ
  Profile Photo Ειρήνη Σταυρουλάκη
  Profile Photo Στεφανος Μπομπολακης
  Profile Photo Στέλιος Δασκαλάκης
  Profile Photo Στέλιο; Κλάδος
  Profile Photo Ζίγκριντ Αρντς
  Profile Photo ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
  Profile Photo ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΥΛΟΥΡΗ
  Profile Photo ΦΛΩΡΑ ΣΤΕΠΑΝΙΔΟΥ
  Profile Photo Μαίρη Ξεκαλάκη
  Profile Photo ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Profile Photo Βασίλειος Ορφανάκης
  Profile Photo Εμμανουήλ Βασιλάκης
  Profile Photo Γιάννης Πουλακάκης
  Profile Photo Γιώργος Τοψής
  Profile Photo Εμμανουήλ Ζουράρης
  Υποβολή Σχολίων
  Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
  Πλοήγηση