Το έργο

09/09/2013 ΑΠΟ admin

Μονάδες αριστείας

Μονάδες Aριστείας Ανοιχτού Λογισμικού

Η «Διαδικτυακή Πύλη» εντάσσεται στην Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού». Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία διαδικτυακής πύλης υποστήριξης του έργου που υλοποιούν οι Μονάδες Αριστείας.Η διαδικτυακή πύλη παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες προς τους συνεργάτες των μονάδων που ασχολούνται με τη δημοσιοποίηση και την οργάνωση της πληροφορίας που παράγεται από τις Μονάδες Αριστείας αλλά και συνεργατικά εργαλεία προς όλους τους χρήστες της πύλης.

Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» με ενέργειες εκπαίδευσης, ανάπτυξης, διάχυσης και προβολής μέσω εργαστηρίων, εκδηλώσεων και συνεδρίων έργων ανοιχτών τεχνολογιών σε δέκα θεματικές κατηγορίες.

Παράλληλα, σε ετήσια βάση πραγματοποιούν δύο κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ένα θερινό σχολείο ανάπτυξης κώδικα (Summer Code Camp), στο πλαίσιο των οποίων θα εκπαιδεύονται τουλάχιστον πενήντα (50) προγραμματιστές.

 

Αναλυτικά οι θεματικές κατηγορίες των Μονάδων Αριστείας είναι:

 1. Βασικές εφαρμογές / Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 3. Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 5. Επιχειρηματικές Εφαρμογές / Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 6. Τουρισμός
 7. Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον
 8. Μεταφορές – Ναυτιλία
 9. Πολιτισμός
 10. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

 

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας, σχετίζεται με υπηρεσίες που αφορούν τεκμηρίωση, διάχυση πληροφορίας και διαχείριση ψηφιακού υλικού. Ο ρόλος αυτών των υπηρεσιών είναι διττός: από τη μία πλευρά, οι υπηρεσίες διάχυσης πληροφόρησης και διαχείρισης ψηφιακού υλικού χρησιμοποιούνται ώστε να καταστούν διαθέσιμα προς την ευρύτερη κοινότητα στοιχεία και τεκμηρίωση που αφορούν το ανοικτό λογισμικό, εκπαιδευτικό υλικό καθώς και κάθετες εφαρμογές προς χρήση. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογίες αυτές, με τη βοήθεια εργαλείων συνεργασίας που αλληλοσυμπληρώνονται συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψηφιακής συνεργασίας, έχουν μεγάλη σημασία για την ίδια την υποστήριξη του έργου των Μονάδων Αριστείας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών που θα προτείνουν. Χάρη σε αυτό το περιβάλλον, τα μέλη των Μονάδων Αριστείας, προγραμματιστές, κλπ. που παρακολουθούν τα σεμινάρια και αναπτύσσουν υπηρεσίες μπορούν να χειριστούν με δομημένο τρόπο πληροφορίες όπως κώδικα, τεκμηρίωση, τεχνικές απαιτήσεις, κλπ. που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου τους.

 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχονται στις Μονάδες Αριστείας και στους χρήστες της Διαδικτυακής πύλης είναι οι παρακάτω:

 • Υπηρεσία 1 – Ηλεκτρονική υπηρεσία τηλε-εκπαίδευσης

 • Υπηρεσία 2 – Ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 • Υπηρεσία 3 – Ηλεκτρονική υπηρεσία προτεραιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 • Υπηρεσία 4 – Ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης εθελοντών και επαγγελματιών

 • Υπηρεσία 5 – Ηλεκτρονική υπηρεσία συνεργατικής ανάπτυξης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

 • Υπηρεσία 6 – Υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων

 • Υπηρεσία 7 – Υπηρεσία αναπαραγωγής κατ’απαίτηση (video on demand) με παράλληλη αρχειοθέτηση του οπτικοακουστικού υλικού

 • Υπηρεσία 8 – Εργαλεία συνεργασίας (wiki) και αλληλοβοήθειας (forum)

 • Υπηρεσία 9 – Σύστημα διαχείρισης εγγράφων: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων (Document Management System) με δυνατότητα διαμοιρασμού μεταξύ των χρηστών

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση