Λειτουργικότητα #336

Σύνδεση χρήστη-πελάτη

Added by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ResolvedStart date:18/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:Μπούτσικας, Χρήστος% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Με την λειτουργία αυτή ο χρήστης πελάτης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στην web-eφαρμογή και να λάβει θέση στην ουρά της υπηρεσίας που επιθυμεί.

documentation_user_login.odt (1.23 MB) Μπούτσικας, Χρήστος, 19/12/2014 14:09

History

#1 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • Status changed from In Progress to Resolved
  • Assignee set to Μπούτσικας, Χρήστος
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF