Arduino

Click http://diyiot.eu/wiki/doku.php/arduino link to open resource.