Λειτουργικότητα #370

Εμφάνιση χρόνου αναμονής στην ουρά

Added by Ιντζεβιδου, Αικατερίνη almost 6 years ago.

Status:ResolvedStart date:03/02/2015
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Εμφάνιση του εκτιμώμενου χρόνου αναμονής στην ουρά για τον επόμενο πελάτη που παίρνει χαρτάκι

Also available in: Atom PDF