Λειτουργικότητα #367

Android Εφαρμογή/ Προτυποποίηση του interface

Added by ManosMagnus, ManosMagnus almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:In ProgressStart date:17/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:Αλλάφι, Αλέξανδρος% Done:

100%

Category:-Estimated time:1.00 hour
Target version:-Spent time:-

Description

Δημιουργία θέματος που να ακολουθάει τον ασπρόμαυρο χαρακτήρα της ιστοσελίδας του συστήματος. Δημιουργία νέου .xml αρχείου themes
που μορφοποιεί όλα τα components που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. Δημιουργία .xml αρχείου styles που βοηθάει την παραπάνω διαδικασία. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές αν συμφωνηθεί ένα διαφορετικό θέμα ή χαρακτήρας της εφαρμογής.

Untitled.png (45.2 KB) edaravig, edaravig, 13/07/2015 10:46

238

History

#1 Updated by edaravig, edaravig over 5 years ago

Το interface βελτιώθηκε (υπάρχει σχετική εικόνα στα συνημμένα). Επίσης, υπάρχει αντιστοίχηση με τις κλάσσεις που προυπήρχαν, καθώς επίσης και συμφωνία με τις αντίστοιχες λειτουργίες του website (http://www.easy-ticket.gr/)

Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής βρίσκεται εδώ: https://github.com/ManosMagnus/Easy-Ticket-App

Also available in: Atom PDF