Λειτουργικότητα #340

Αndroid Eφαρμογή (Σχεδίαση και υλοποίση του Ιnterface κυρίως)

Added by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ResolvedStart date:18/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:Αλλάφι, Αλέξανδρος% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Σχεδίαση και ανάπτυξη του Ιnterface μιας Αndroid Eφαρμογής.

History

#1 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • Status changed from In Progress to Resolved
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • Assignee set to Αλλάφι, Αλέξανδρος

Also available in: Atom PDF