Λειτουργικότητα #337

Εμφάνιση κατάστασης ουράς στον πελάτη

Added by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ResolvedStart date:18/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:Πολυχρονιάδης, Νίκος% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Με την λειτουργία αυτή ο χρήστης-πελάτης αφού επίλεξει από ποια υπηρεσία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί , θα έχει τη δυνατότητα να δει την κάτασταση της ουράς της πριν να βγάλει χαρτάκι.

documentation.pdf (192 KB) nsgeorgi, nsgeorgi, 19/12/2014 13:52

History

#1 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • File doc.PNG added
  • Status changed from In Progress to Resolved
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • File deleted (doc.PNG)

#4 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • Assignee set to Πολυχρονιάδης, Νίκος

Also available in: Atom PDF