Λειτουργικότητα #335

Eγγραφή χρήστη-πελάτη

Added by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ResolvedStart date:18/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:Γλυκός, Κωνσταντίνος% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Με την λειτουργία αυτή ο χρήστης-πελάτης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στην web-εφαρμογη και να αποκτήσει ένα username και ένα password για είναι σε θέση να συνδεθεί και να χρησιμοποιήσει τις διάφορες λειτουργίες της.

user guide registration (odt).odt (1.44 MB) Γλυκός, Κωνσταντίνος, 19/12/2014 13:44

History

#1 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from New to In Progress

#2 Updated by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago

  • Status changed from In Progress to Resolved
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Γλυκός, Κωνσταντίνος almost 6 years ago

Also available in: Atom PDF