Λειτουργικότητα #298

ΑUTH Single Sign-on

Added by Kolofotias, Vaios over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:ClosedStart date:15/07/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

History

#1 Updated by anagnoad, anagnoad over 7 years ago

  • Status changed from New to In Progress

Λόγω μεταφοράς του server δεν είναι δυνατή η ένταξη στην υποδομή πιστοποίησης του ΑΠΘ, και απαιτείται εκ νέου αίτηση, ή εκ νέου μεταφορά του server.

#2 Updated by anagnoad, anagnoad over 7 years ago

  • Status changed from In Progress to Closed

Το δελτίο κλείνει προσωρινά.

Also available in: Atom PDF