Λειτουργικότητα #294

Δοκιμή forge

Added by Zachos, George almost 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:NewStart date:18/06/2014
Priority:LowDue date:28/06/2014
Assignee:Voglis, Apostolos% Done:

100%

Category:-Estimated time:6.00 hours
Target version:-Spent time:7.00 hours

Description

Εξερεύνηση των δυνατοτήτων ενός μη-διαχειριστή.

History

#1 Updated by Zachos, George almost 8 years ago

  • Due date changed from 18/06/2014 to 28/06/2014
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF