Εργαστήριο 4ης εβδομάδας - Hackerearth API & OpeneclassΒοήθεια με Workshop planner

Setup phase
Submission phase
Assessment phase
Grading evaluation phase
Closed
  • Late submissions are allowed
Οδηγίες για την αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του κώδικα θα πρέπει να γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

  1. Αν είναι συντακτικά σωστό (εκτελείται χωρίς σφάλματα;) 25%
  2. Αν είναι λογικά σωστό (απαντάει σε όλα τα ζητούμενα; επιστρέφει σωστά αποτελέσματα;) 50%
  3. Μορφή/Κατανοησιμότητα Κώδικα (έχει το σωστό indentation; είναι κατανοητά τα όνοματα μεταβλητών; υπάρχουν σχόλια όταν κάτι δεν είμαι άμεσα κατανοητό;) 25%
Assigned submissions to assess
You have no assigned submission to assess