Παραδείγματα μορφοποίησης παρουσίασης μέσω CSS

Ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο σελίδας, μπορεί να παροιυσιάζεται εντελώς διαφορετικά μέσω CSS

Click http://www.csszengarden.com/ link to open resource.