Ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει έξι (6) διαλέξεις και έχει ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις έννοιες των ανοικτών προτύπων στα Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και την απόκτηση τεχνογνωσίας αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών Πληροφορικής στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Μέσα από στοχευμένα σεμινάρια οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν πώς θα γίνουν μέλη της παγκόσμιας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ καθώς και βασικές αρχές με σκοπό την επέκταση ενός υφιστάμενου λογισμικού με νέα λειτουργικότητα, να βοηθήσουν στον εξελληνισμό του, ή ακόμη και να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό για άλλους.

 

Σε αυτό τον κύκλο σεμιναρίων θα γίνει γνωριμία με ΕΛ/ΛΑΚ συστήματα διαχείρισης των γεωγραφικών πληροφοριών (σύνολο εφαρμογών του OSGeo (osgeo.org), παραγωγή ανοικτών χαρτών μέσω του OpenStreetMap (openstreetmap.org), λειτουργίες δρομολόγησης μέσω του PostGIS/pgrouting καθώς και με γνώσεις διαχείρισης των διαδικασιών των μεταφορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων (συνδυασμένος προγραμματισμός ταξιδίων και ανάλυση δικτύων μεταφοράς μέσω του OpenTripPlanner/GTFS). Επίσης, θα γίνει γνωριμία με

τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία και τις συνδυασμένες μεταφορές καθώς και με το "Ενιαίο Μεταφορικό Έγγραφο” (Single Transportation Document).

dokimh