Μονάδες Αριστείας

Η «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της δράσης» εντάσσεται στην Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού». Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας διαδικτυακής πύλης ως κεντρικό σημείο δημοσιοποίησης και υποστήριξης του έργου που εκτελούν οι Μονάδες Αριστείας, ώστε να αποτελέσει μια δυναμική και ανανεούμενη πηγή πληροφόρησης του κοινού, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, των πολιτών, του Δημόσιου Τομέα και των επιχειρήσεων, για τις τάσεις και τις εξελίξεις, στην Ελλάδα και αλλού, για θέματα ανοικτού λογισμικού, από οποιοδήποτε μέσο.  

Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται μέσα από την παροχή μιας σειράς από εργαλεία και υπηρεσίες προς τους χρήστες που εξυπηρετούν τη δημοσιοποίηση και την οργάνωση της πληροφορίας που παράγεται από τις Μονάδες Αριστείας αλλά και τη συνεργασία όλων των χρηστών της πύλης.

Το κεντρικό κομμάτι στο συγκεκριμένο έργο είναι οι Μονάδες Αριστείας, οι οποίες είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα οι οποίες θα εκτελέσουν το έργο, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσουν μία σειρά από ενέργειες διάχυσης και προβολής μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων σε δέκα θεματικές περιοχές. Παράλληλα, σε ετήσια βάση θα πραγματοποιούν δύο κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ένα θερινό σχολείο ανάπτυξης κώδικα (Summer Code Camp), στο πλαίσιο των οποίων θα εκπαιδεύονται τουλάχιστον πενήντα (50) εκπαιδευόμενοι. Αναλυτικά οι θεματικές κατηγορίες οι οποίες θα αποτελέσουν τα αντικείμενο των δράσεων των Μονάδων Αριστείας είναι :

 • 1 - Βασικές εφαρμογές / Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ

 • 2 - Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 • 3 - Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

 • 4 - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

 • 5 - Επιχειρηματικές Εφαρμογές / Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • 6 - Τουρισμός

 • 7 - Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον

 • 8 - Μεταφορές - Ναυτιλία

 • 9 - Πολιτισμός

 • 10 - Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στο σύνολο του, αλλά κυρίως στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας, σχετίζεται με υπηρεσίες που αφορούν τεκμηρίωση, διάχυση πληροφορίας και διαχείριση ψηφιακού υλικού. Ο ρόλος αυτών των υπηρεσιών είναι διττός: από τη μία πλευρά, οι υπηρεσίες διάχυσης πληροφόρησης και διαχείρισης ψηφιακού υλικού χρησιμοποιούνται ώστε να καταστούν διαθέσιμα προς την ευρύτερη κοινότητα στοιχεία και τεκμηρίωση που αφορούν το ανοικτό λογισμικό, εκπαιδευτικό υλικό καθώς και κάθετες εφαρμογές προς χρήση. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογίες αυτές, με τη βοήθεια εργαλείων συνεργασίας που αλληλοσυμπληρώνονται συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψηφιακής συνεργασίας, έχουν μεγάλη σημασία για την ίδια την υποστήριξη του έργου των Μονάδων Αριστείας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών που θα προτείνουν. Χάρη σε αυτό το περιβάλλον, τα μέλη των Μονάδων Αριστείας, προγραμματιστές, κλπ. που παρακολουθούν τα σεμινάρια και αναπτύσσουν υπηρεσίες μπορούν να χειριστούν με δομημένο τρόπο πληροφορίες όπως κώδικα, τεκμηρίωση, τεχνικές απαιτήσεις, κλπ. που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου τους.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχονται στις Μοχνάδες Αριστείας και στους χρήστες της Διαδικτυακής πύλης είναι οι παρακάτω:

 • Υπηρεσία 1 - Ηλεκτρονική υπηρεσία τηλε-εκπαίδευσης
 • Υπηρεσία 2 - Ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
 • Υπηρεσία 3 - Ηλεκτρονική υπηρεσία προτεραιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
 • Υπηρεσία 4 - Ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης εθελοντών και επαγγελματιών
 • Υπηρεσία 5 - Ηλεκτρονική υπηρεσία συνεργατικής ανάπτυξης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
 • Υπηρεσία 6 - Υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης (Live Streaming) συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων
 • Υπηρεσία 7 - Υπηρεσία αναπαραγωγής κατ’απαίτηση (video on demand) με παράλληλη αρχειοθέτηση του οπτικοακουστικού υλικού
 • Υπηρεσία 8 - Εργαλεία συνεργασίας (wiki) και αλληλοβοήθειας (forum)
 • Yπηρεσία 9 - Σύστημα διαχείρισης εγγράφων: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων (Document Management System) με δυνατότητα διαμοιρασμού μεταξύ των  χρηστών

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2013, 12:32 μμ