Λειτουργικότητα #556

Yλοποίηση της Web Εφαρμογής

Added by nsgeorgi, nsgeorgi over 5 years ago.

Status:ResolvedStart date:10/10/2014
Priority:HighDue date:15/12/2014
Assignee:nsgeorgi, nsgeorgi% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Υλοποίηση του site της εφαρμογής, τόσο το back-end κομμάτι όσο και το front end κομμάτι.

Also available in: Atom PDF