Λειτουργικότητα #366

Android Εφαρμογή/ Ανάπτυξη των layouts

Added by ManosMagnus, ManosMagnus almost 6 years ago.

Status:ResolvedStart date:17/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:Αλλάφι, Αλέξανδρος% Done:

100%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:-Spent time:-

Description

Μελέτη του interface που ακολουθείται στην ιστοσελίδα του συστήματος και ανάπτυξη παρόμοιων layouts για την εφαρμογή.Αναλυτικά τα layouts:
1)choose_service_page
2)contact_page
3)existing_ticket_page
4)info_page
5)login_page
6)register_page

Also available in: Atom PDF