Λειτουργικότητα #363

Σελιδοποίηση των καταχωρημένων ΑΜΚΑ στην σελίδα του διαχειριστή

Added by Lagopoulos, Athanasios almost 6 years ago.

Status:ResolvedStart date:02/02/2015
Priority:NormalDue date:
Assignee:Lagopoulos, Athanasios% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Τα καταχωρημένα ΑΜΚΑ από την σελίδα του διαχειριστή εμφανίζονται πλέον σε σελίδες ανά 5 και όχι όλα μαζί.

Selection_009.png (25.2 KB) Lagopoulos, Athanasios, 02/02/2015 17:40

82

Also available in: Atom PDF