Λειτουργικότητα #362

Δημιουργία prefManager

Added by Georgiadis, Christos Anestis over 7 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:In ProgressStart date:19/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:Georgiadis, Christos Anestis% Done:

90%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:-Spent time:3.00 hours

Description

Δημιουργία prefManager για την αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη.

History

#1 Updated by Alkoclick, Alkoclick almost 7 years ago

  • Status changed from Resolved to In Progress
  • % Done changed from 0 to 90
  • Estimated time set to 4.00

#2 Updated by Alkoclick, Alkoclick almost 7 years ago

  • Assignee set to Georgiadis, Christos Anestis

#3 Updated by Alkoclick, Alkoclick almost 7 years ago

  • Tracker changed from Ανάλυση/Σύνταξη to Λειτουργικότητα

Also available in: Atom PDF