Ανάλυση/Σύνταξη #361

Δημιουργία βάσης δεδομένων

Added by Georgiadis, Christos Anestis over 7 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:ClosedStart date:19/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:nickzisis, nickzisis% Done:

100%

Category:-Estimated time:5.00 hours
Target version:-Spent time:5.00 hours

Description

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποθηκευση των δεδομένων της εφαρμογής.

History

#1 Updated by Georgiadis, Christos Anestis over 7 years ago

  • Status changed from New to Resolved

#2 Updated by Alkoclick, Alkoclick almost 7 years ago

  • Status changed from Resolved to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Estimated time set to 5.00

#3 Updated by Alkoclick, Alkoclick almost 7 years ago

  • Assignee set to nickzisis, nickzisis

Also available in: Atom PDF