Λειτουργικότητα #360

Εξαγωγή δεδομένων μεσω email

Added by Georgiadis, Christos Anestis over 7 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:ResolvedStart date:19/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:nickzisis, nickzisis% Done:

0%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:-Spent time:-

Description

Άποστολη δεδομένων/στοιχείων του χρήστη στον γιατρό μέσω email

History

#1 Updated by Alkoclick, Alkoclick almost 7 years ago

  • Assignee set to nickzisis, nickzisis
  • Estimated time set to 2.00

#2 Updated by Alkoclick, Alkoclick almost 7 years ago

  • Tracker changed from Ανάλυση/Σύνταξη to Λειτουργικότητα

Also available in: Atom PDF