Ανάλυση/Σύνταξη #296

Testing user privillages

Added by Balamatsias, Marios almost 8 years ago.

Status:NewStart date:22/06/2014
Priority:LowDue date:23/06/2014
Assignee:Karavasilis, Vasileios% Done:

90%

Category:-Estimated time:0.50 hour
Target version:-Spent time:-

Description

Εξέταση του τι μπορεί να κάνει ο χρήστης στη πλατφόρμα TEST

Also available in: Atom PDF