Πρόσκληση Υποβολής Συμμετοχής για Μητρώο Αξιολογητών

01/07/2015 ΑΠΟ Φώτης Ρούτσης

Στο πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” συγκροτούνται ομάδες αξιολογητών σε θέματα ανοιχτού λογισμικού, με σκοπό την αξιολόγηση αιτήσεων για την α) βράβευση συνεισφορών στην παραμετροποίηση καιελληνοποίηση ανοιχτού λογισμικού και την β) αξιολόγηση/παρακολούθηση προτάσεων που θα επιλεγούν για την επέκταση ή/και ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών.

Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» με ενέργειες εκπαίδευσης, διάχυσης και προβολής μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων σε δέκα θεματικές περιοχές. H κάθε Μονάδα Αριστείας πραγματοποιεί συνολικά έξι κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τρία σχολεία ανάπτυξης κώδικα (Code Camps), ενώ στο πλαίσιο κάθε κύκλου εκπαιδεύονται τουλάχιστον πενήντα (50) προγραμματιστές.

Οι αξιολογητές, οι οποίοι θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν στην διαδικασία εθελοντικά.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι αξιολογητές θα κληθούν να αξιολογήσουν προτάσεις στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

1. Βραβεία αριστείας για συνεισφορά σε έργα ανοιχτού λογισμικού

Αφορά στην επιβράβευση των καλύτερων συνεισφορών σε έργα ανοιχτού λογισμικού από μαθητές και φοιτητές/σπουδαστές που έχουν εκπαιδευτεί από Μονάδες Αριστείας και θα αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας. Στα Βραβεία, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στους εκπαιδευτικούς κύκλους σε μία από τις 9 Μονάδες Αριστείας και έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη, παραμετροποίηση ή/και ελληνοποίηση ανοιχτού λογισμικού. Θα βραβευθούν συνολικά 135 εργασίες, 45 από κάθε κύκλο. Οι προγραμματιστές καλούνται να συμμετάσχουν με βάση την ατομική τους συνεισφορά τους σε συγκεκριμένο έργο. Tα βραβεία θα είναι αποκλειστικά προσωπικά. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων ατόμων για την συνεισφορά σε έργο ΕΛ/ΛΑΚ θα χορηγείται μόνο ένα βραβείο Αριστείας.

2. Ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών

Αφορά στην παροχή χρηματικής ενίσχυσης προς φυσικά πρόσωπα για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας. Θα ενισχυθούν συνολικά έως ενενήντα (90) έργα με 2.000-4.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, ανά προτεινόμενο έργο, ανάλογα με την πρόταση του έργου και τη γνωμάτευση των αξιολογητών. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων του κάθε έργου.

Αναλυτικά οι θεματικές κατηγορίες των Μονάδων Αριστείας είναι:

 1. Βασικές εφαρμογές / Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 3. Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 5. Επιχειρηματικές Εφαρμογές / Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 6. Τουρισμός
 7. Αγροτική Ανάπτυξη – Περιβάλλον
 8. Μεταφορές – Ναυτιλία
 9. Πολιτισμός
 10. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αίτηση για αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν ενεργά μέλη της κοινότητας ανοιχτών τεχνολογιών με αναγνωρίσιμη συνεισφορά στον εξελληνισμό ή/και ανάπτυξη επεκτάσεων σε έργα ανοιχτών τεχνολογιών καθώς και στελέχη του χώρου με σημαντική εμπειρία σε μια ή παραπάνω θεματικές περιοχές. Η αναγνωρίσιμη συνεισφορά προκύπτει από τον κατάλογο έργων ανοιχτών τεχνολογιών στα οποία έχει γίνει συνεισφορά.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως αξιολογητής καλείται να στείλει τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Συνοπτικό Βιογραφικό
 2. Έργα ανοιχτών τεχνολογιών που έχουν συνεισφέρει, για κάθε έργο:
  1. Συνοπτική περιγραφή της συνεισφοράς
  2. Σύνδεσμο προς το κεντρικό δικτυακό τόπο του έργου
  3. Σύνδεσμο προς το αποθετήριο  του κώδικα
 1. Εμπειρία στην αντίστοιχη θεματική περιοχή

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα αλλά και όποιος έχει εμπειρία σε μία ή παραπάνω θεματικές περιοχές των μονάδων αριστείας ανεξάρτητα εργασιακής σχέσης.  Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να στείλουν στο ellak@grnet.gr, το βιογραφικό τους κι ένα σύντομο κείμενο  με τα έργα και την εμπειρία στην θεματική περιοχή,  τα βιογραφικά προτείνεται να ακολουθούν το πρότυπο europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose, και το κείμενο να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις.

H προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 12/07/2015

Οι αξιολογητές δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για Βραβεία Αριστείας και έργα ανοιχτών τεχνολογιών.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση