Κύκλος Εκπαίδευσης: Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)

15

ΜΑΙ

Κύκλος Εκπαίδευσης: Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) ical

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό 15.05.2014 18:00 - 29.08.2014 20:00

ΣΤΟ ΤΕΙ Αθήνας

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού ...

2751

 

 

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Βασικών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, στον Κύκλο Εκπαίδευσης «Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)«.

Στόχος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, σχετικά με αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων. Η συνεισφορά στην κοινότητα του ανοικτού λογισμικού μπορεί να γίνει μέσω:

 •  της προσθήκης λειτουργικότητας
 • του εξελληνισμού διεπαφής
 • του εξελληνισμού τεκμηρίωσης

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει συνοπτικά τα κύρια στοιχεία που αφορούν τον Κύκλο Εκπαίδευσης, και παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή.

Θέμα Κύκλου Εκπαίδευσης: Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)
Θεματική Περιοχή: Εκπαιδευτικό Λογισμικό & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Διάρκεια Σεμιναρίου: 15 Μαΐου 2014 μέχρι και 19 Ιουνίου 2014  (6 εβδομάδες)
Διενέργεια Σεμιναρίου: Πέμπτη, 18:00 – 20:00
Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: ΤΕΙ Αθήνας (Χώρος:Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης)
Εκπαιδευτική μέθοδος: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Μέγιστη Διάρκεια Κύκλου Εκπαίδευσης: 3,5 μήνες
Τεχνολογικά Εργαλεία: ma.ellak.gr, ma.ellak.gr/edu/, ma.ellak.gr/forge
Invenio software, ….
Προφίλ συμμετεχόντων: Να διαθέτουν:

 • Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
 • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές τεχνολογίες
 • Είναι επιθυμητή η γνώση κάποιας Scripting language ή / και γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. PHP, Python, JavaScript, Java, C κλπ)
Κόστος Συμμετοχής: Χωρίς Κόστος
Βεβαίωση Συμμετοχής: Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: Μέχρι Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε αυτόν τον κύκλο εκπαίδευσης θα ασχοληθούμε με τα αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Οι ΑΕΠ αποτελούν μια από τις σημαντικότερες και πιο καινοτομικές συνιστώσες της σύγχρονης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι εκπαιδευτικοί πόροι που προσφέρονται ελεύθερα και ανοικτά στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως επαναχρησιμοποιήσιμα δημόσια αγαθά.
Τα αποθετήρια παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την οργάνωση διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακών πόρων. Αξιοποιώντας ευρέως διαδεδομένα αποθετήρια ανοικτού κώδικα, θα μελετήσουμε την αρχιτεκτονική των συστημάτων αυτών.
Με τη βοήθεια των σχημάτων μεταδεδομένων θα μάθουμε να σχεδιάζουμε και να περιγράφουμε τους ΑΕΠ με στόχο την αποδοτική αναζήτηση, ανάκτηση, επισκόπηση και χρήση τους σε εκπαιδευτικά σενάρια.
Το Σεμινάριο Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες, και υλοποιείται σε 6 εβδομάδες. Κάθε διάλεξη έχει διάρκεια 2 ωρών και περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος καθώς κι Εργαστήρια (workshops) για την Πρακτική Εξάσκηση των εκπαιδευομένων.Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα μεταδίδονται ζωντανά (Live Streaming) και θα είναι διαθέσιμες και μετά την ολοκλήρωσή τους, κατ’ απαίτηση (video on demand).Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν το ΕΛ/ΛΑΚ (κοινότητες, αποθετήρια κ.α.), θα κατανοήσουν την έννοια ελεύθερου λογισμικού, των ανοικτών αδειών, καθώς επίσης και τους λόγους αξιοποίησης του ελεύθερου λογισμικού, και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την υλοποίηση του Έργου συνεισφοράς
Το Project Στόχος της συνεισφοράς είναι η εγκατάσταση ενός ανοικτού αποθετηρίου και η υλοποίηση συγκεκριμένης περιγραφής (σχήματος μεταδεδομένων) Α.Ε.Π. με στόχο την αποδοτική αναζήτηση, ανάκτηση, επισκόπηση και χρήση τους σε εκπαιδευτικά σενάρια, καθώς και η δημιουργία Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (wiki, forum, πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη Κατά τη διάρκεια του Κύκλου Εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη  από μέντορες  μέσω τακτικών κι έκτακτων συναντήσεων είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά.Προβλέπεται, επίσης, η παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας (πέραν των προγραμματισμένων δίωρων διαλέξεων) σε απαιτούμενες τεχνολογίες για την ανάπτυξη, εάν διαπιστωθεί αδυναμία των εκπαιδευομένων.Παράλληλα, θα διατεθεί ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ανάπτυξης εφαρμογών όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν – εφόσον το επιθυμούν – να συνεργάζονται δια ζώσης. Η αίθουσα θα είναι διαθέσιμη σε τετράωρη βάση Δευτέρα – Παρασκευή.

 

Ο Κύκλος Εκπαίδευσης διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις προκειμένου κάθε συμμετέχοντας να αναλάβει να φέρει εις πέρας ένα μικρό μέρος του project ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τις γνώσεις του. Η εκπαίδευση σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων είναι κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις.

1η Κατεύθυνση

Αφορά πρωτίστως σε προσθήκη λειτουργικότητας, και απευθύνεται σε εξοικειωμένους σε σχετικές τεχνολογίες συμμετέχοντες  που επιθυμούν να κάνουν ανάπτυξη σε ανοικτά αποθετήρια (τεχνική αξιοποίηση).

2η Κατεύθυνση

Αφορά πρωτίστως σε δημιουργία ΑΕΠ, και απευθύνεται σε συμμετέχοντες που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τους ΑΕΠ και τα ανοικτά αποθετήρια (εκπαιδευτική αξιοποίηση).

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Κύκλου Εκπαίδευσης

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

 1. τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
 2. τις άδειες Creative Commons
 3. ανοικτά αποθετήρια
 4. τις προδιαγραφές των μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν την περιγραφή τους (μεταδεδομένα)

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν:

 1. με τα αποθετήρια Α.Ε.Π., την περιγραφή και την αναζήτηση αυτών (μεταδεδομένα, browsing/searching)
 2. με το αποθετήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση της περιγραφής Α.Ε.Π. (μεταδεδομένων) ώστε να φιλοξενεί Α.Ε.Π.

 

Σε επίπεδο συνεισφοράς οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν να: 

1η Κατεύθυνση

 1. Υλοποιήσουν μέρος της περιγραφής των Α.Ε.Π. (μεταδεδομένα) στο λογισμικό υλοποίησης ανοικτών αποθετηρίων Invenio.
 2. Εξελληνίσουν μέρος της διεπαφής του λογισμικού
 3. Εξελληνίσουν την τεκμηρίωση για το διαχειριστή

2η Κατεύθυνση

 1. Δημιουργήσουν Α.Ε.Π. και να τους ανεβάσουν στο αποθετήριο  που θα δημιουργηθεί
 2. Εξελληνίσουν την τεκμηρίωση για το χρήστη

 

 

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!

Όσοι δεν προλάβατε να δηλώσετε συμμετοχή υπομονή μέχρι τον επόμενο Εκπαιδευτικό Κύκλο :)

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση