Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών

01/07/2015 ΑΠΟ Φώτης Ρούτσης

Στο πλαίσιο του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού”, προσκαλούνται να υποβάλουν προτάσεις ενδιαφερόμενοι για ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών (με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο).

Στόχος είναι, η ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα (10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Μεταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τουρισμός).

Θα επιλεγούν προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 2.000€ έως 4.000€ πλέον Φ.Π.Α., ανά προτεινόμενο έργο, ανάλογα με την πρόταση του έργου και τη γνωμάτευση των αξιολογητών. Η αμοιβή θα καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του συνόλου των παραδοτέων του έργου. Θα επιλεγούν συνολικά έως ενενήντα (90) έργα.

Όποιος επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση πρέπει να καταθέσει περιγραφή των εργασιών,  τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους, περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο έργο και της σχετικότητας του έργου με τις Θεματικές Περιοχές των Μονάδων Αριστείας καθώς και κοστολογική τεκμηρίωση της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Η πρόταση για κάθε έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Σύντομο βιογραφικό που θα τεκμηριώνει τη σχετική με την προτεινόμενη εργασία/ εμπειρία του μέλους ή των μελών της ομάδας. Το κάθε βιογραφικό  θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 900 λέξεις, και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο europass στο https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose και να περιλαμβάνει συνδέσμους (URLs) με σχετικά έργα σε δημόσια αποθετήρια, πχ github, κλπ.

  • Το προτεινόμενο έργο, με σύντομη περιγραφή του κάθε παραδοτέου, με κοστολόγηση ανά παραδοτέο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η πρόταση του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1000 λέξεις.

Όλα τα παραδοτέα των έργων που θα επιλεγούν θα καταχωρούνται στο https://github.com/eellak και το λογισμικό θα διατίθεται με άδεια EUPL v1.1 και το περιεχόμενο με CC-BY-SA 4.0.

Η επιλογή των έργων θα πραγματοποιηθεί από ειδικές ομάδες αξιολογητών.

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι:

  • Στην τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου (50%). Το έργο μπορεί να είναι είτε αυτόνομη εφαρμογή για desktop ή mobile πλατφόρμες, είτε επέκταση (module ή plugin) ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ανοιχτών τεχνολογιών και μπορεί είναι μόνο software ή να συνδυάζει software & hardware (ενδεικτικά παραδείγματα πλατφόρμων: Firefox, Openoffice, Libreoffice, WordPress, Drupal, RedmineOpenstreetmap, Open Geodata, WSO2, ApacheAsterisk, Arduino, Raspberry Pi, https://opendatakit.org/use/sensors/, http://www.funf.org/, http://www.ohwr.org/projects, κλπ).
  • Στην αξιοπιστία της πρότασης και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του προτεινόμενου έργου σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών (20%).
  • Στους τρόπους προώθησης του έργου για προσέλκυση χρηστών & developers, όπως viral video, social networks, κτλ. (10%)
  • Στη συνάφεια με μια ή παραπάνω από τις 10 θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (20%)

Κάθε πρόταση θα κριθεί ανεξάρτητα από δύο αξιολογητές, ο μέσος όρος των δύο βαθμών καθορίζει την τελική κατάταξη της αίτησης και τον τελικό προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας μεταξύ των δύο αξιολογητών είναι μεγαλύτερη του 25%, η πρόταση θα αξιολογείται από τρίτο αξιολογητή και η τελική βαθμολογία της αίτησης, θα προκύπτει από το μέσο όρο των δύο εγγύτερων από τους τρεις βαθμούς.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα που υπάρχει διαθέσιμη εδώ

H προθεσμία υποβολής προτάσεων  λήγει στις 12/07/2015

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση